بیش از ۲۰۰ تن مهاجر طور جبری از پاکستان برگشت نمود

sadam_morr

۲۷۵ تن مهاجر افغان به تاریخ ۲۲ جوزا از مرز سپین بولدک به کشور برگشت نموده اند.

به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار ۶۲ خانواده شامل ۲۷۵ تن از مرز یاد شده برگشت بعد از ثبت جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی خوراک و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی و برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از طرف امارت اسلامی نیز پرداخت شده است.