۳۸۵ خانواده در ولایت ننگرهار کمک دریافت نمودند

sadam_morr
-

برای ۳۸۵ خانواده، در ولایت ننگرهار کمک خوراکی و غیر خوراکی بتاریخ  ۲۱ جوزا توزیع شد.

خانواده ها شامل عودت کننده گان بوده که قبلاً از طرف ریاست مهاجرین آن ولایت، در ولسوالی کوز کنر مورد شناسایی قرار گرفته بودند.

کمک  متذکره شامل ۹ قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی از جانب موسسه  JENبود که با نظارت ریاست امور مهاجرین توزیع شد.