اطلاعیه

sadam_morr

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، درنظردارد که پروسه ثبت نام حجاج از سهمیه مهاجرین افغان را سر از امروز مورخ ۲۱ شعبان سال ۱۴۴۵ هجری قمری مطابق به ۱۳ حوت سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی آغاز نماید

بدین وسیله به اطلاع آنعده هموطنان افغان  مهاجر مقیم سایر کشورهای اروپایی و امریکایی به استثنای کشور های ایران و  پاکستان که خواهان اشتراک در پروسه حج امسال باشند رسانیده میشود که فورم متذکره را از وبسایت انترنتی وزارت اخذ و بعد از خانه پری آن را همراه با کاپی تذکره، پاسپورت و سایر اسناد مهاجرت به ایمیل آدرس ذیل (PVR@morr.gov.af) ارسال نماینده.

در صورت ضرورت به شماره ذیل در تماس شوند: 0764745267

متقاضیان میتوانند که فورم فریضه حج بیت الله شریف از اینجا بدست آورند.