نزدیک به 600 خانواده در ولایت سمنگان کمک شدند

anwari_morr
-

برای ۵۸۸ خانواده درولایت سمنګان،از طریق اداره امور مهاجرین آنولایت، مساعدت نقدی وصحی به تاریخ 9 میزان توزیع شده است.
کمک یاد شده برای هر خانواده سروی شده در ولسوالی فیروز نخچیر، شامل 9 هزارو 300 افغانی ویک بسته صحی شامل 15 قلم وسایل بود که  از طرف موسسه  اکشن اید تهیه  وتحت نظر اداره امور مهاجرین به مسحقین توزیع شد.