یک باب مکتب در شهرک عودت کنندگان ولسوالی بغلان مرکزی اعمار می شود

anwari_morr
-

یک باب مکتب ابتداییه به همکاری کمیشنری سازمان ملل در امور پناهنده گان در شهرک عودت کننده های ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان اعمار می شود.
با اساس معلو مات واصله از ریاست مهاجرین بغلان، ساحه تعمیر مکتب یاد شده روز گذشته طی مراسمی به اشتراک الحاج محمد ابراهیم عمری رئیس امور مهاجرین بغلان وشماری دیگر از مسوولین آنولایت، به انجنیران شرکت ترس بریچ (که با دفتر محترم یونسیار قرارداد نموده است) تثبیت وغرض اعمار ساختمان سپرده شد.
قابل ذکر است که ساختمان مکتب مذکورکه دارای که شامل ۸ باب صنف درسی، ۵ باب تشناب، سیستم سولر، ذخیره آب، دیوار احاطوی، اطاق محافظین، ساحه سبز، وسایل بازی برای شاگردان و چاه عمیق  است، با همکاری مقام ولایت ، کمک کمیشنری یاد شده وتحت نظارت ریاست امور مهاجرین توسط شرکت ترس بریچ اعمار گردد.