دعوت نامه مطبوعاتی

sadam_morr

قرار است وزارت امورمهاجرین، 20 جون، مطابق 30 جوزا، روز بین المللی مهاجر را تجلیل نماید.
       از مسوولین محترم رسانه ها تقا ضا بعمل می آید تا با اعزام تیمهای مطبوعاتی ایشان محفل مذکور را تحت پوشش خبری قراردهند.

زمان: شنبه، مورخ 30/3/1402
ساعت: 2 الی  4 بعد از ظهر
مکان: تالار کنفرانسهای وزارت امور مهاجرین
شماره های تماس:   0791593195 و 0202951429