اطلاعیه

sadam_morr

 به اطلاع حجاج کرام مهاجر که ازطریق وزارت امور مهاجرین،جهت ادای فریضه حج ثبت نام نموده و درقرعه نامهای شان برآمده است و تا کنون پاسپورت های خویش را به کمیته مسار نه سپرده اند، رسانیده می شود که برای صدور ویزه ازطریق وزارت حج و عمره عربستان سعودی، صرف یک روز وقت دارند، بنا‌‌ً هرچه عاجل پاسپورتهای خویش را غرض صدور ویزه حج، به کمیته مسار وزارت ارشاد، حج و اوقاف بسپارند، تا مطابق سهمیه مشخص شده برای وزارت امور مهاجرین، ۱۰۰۰ نفر، جهت ادای حج بیت الله شریف، به عربستان سعودی اعزام و باختم تاریخ تعین شده و مسدود شدن سیستم صدور ویزه در سال روان، حجاج از ادای حج محروم نه شوند.