بیش ازده هزار خانواده ، در شماری از ولایات کمک شدند

sadam_morr
-

ده هزار و 613 خانواده بیجاشده در9 ولایت کشور در هفته گذشته (از تاریخ 13 الی 18 جوزا  (ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین مساعدت شده اند.
برای هر یک از خانواده های مذکور که از اثرجنگ وحوادث طبیعی در ولایات خوست، جوزجان،  سمنگان، هرات، بلخ، لوگر، بامیان ، قندهار و ننگرهار بیجاشده بودند ، ادارات امور مهاجرین وعودت کننده گان آن ولایات با همکاری شماری از سازمان های مدد رسان بین المللی ، بسته های مساعدت نقدی ، خوراکی  و صحی را توزیع نمود ه اند.