توزیع مواد خوراکی برای هزاران خانواده در ولایت خوست آغازشد

sadam_morr
-

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست ازآغاز توزیع مواد خوراکی مساعدت سازمان جهانی خوراک(WFP) برای 8 هزارو 27 خانواده بیجاشده وزیرستانی به تاریخ 17 جوزا خبرداد.
خانواد های یادشده ازطرف اداره مهاجرین قبلاأدر ولسوالی های تنی، گربز و محلات مرکزی سروی و شناسایی شده بودند.
قرار است برای هر یک ازخانوادههای مذکور، 4 قلم  مواد خوراکی توزیع شود.