89 خانواده در ولایت ننگرهار ازکمک نقدی مستفید شدند

sadam_morr
-

برای 89 خانواده  آسیب پذیردر ناحیه نهم شهر جلال آباد ولایت ننگرهاراز جانب موسسه NRC کمک نقدی به تاریخ 17 جوزا توزیع شد.
کمک یادشده مبلغ 27 هزار افغانی  برای هر خانواده بود که ازجانب نهاد مذکور باحضور نماینده اداره مهاجرین توزیع گردید.