بیش از هزار مهاجر افغان مقیم ایران، به وطن عودت نمودند

sadam_morr
-

یک هزارو 809 نفر مهاجر افغان، به تاریخ 16 جوزا از ایران به کشور برگشتند.
 به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات از میان افراد مذکور، 363 نفر ایشان، غرض در یافت کمک به نماینده گی دفتر IOM معرفی شده اند.