19 خانواده درولایت بلخ مساعدت دریافت نمودند

sadam_morr
-

برای 19 خانواده در ولایت بلخ کمک نقدی از جانب موسسات NRC  و ACTED به تاریخ 16 جوزا توزیع شد.
خانواده های یادشده قبلا توسط اداره مهاجرین آنولایت درکمپ های ابودجانه ، حضرت بلال ، عجب خان افریدی امید فردا وولسوالی های چمتال وبلخ شناسایی شده بودند.
کمک مذکور به  4 خانواده جهت تداوی مبلغ 99 هزارو 635 افغانی از جانبACTED و به هریک از 15 خانواده مبلغ 33 هزارو 756 افغانی کمک موسسه NRC بود که با نظارت ریاست مهاجرین آن ولایت توزیع گردید.