۵۵ خانواده بیجاشده در فاریاب از کمک غذایی مستفید شدند

anwari_morr

ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت فاریاب بتاریخ ۲۷ اسد سال روان برای ۵۵ خانواده بیجاشده در این ولایت مساعدت غذایی نمود.

این خانواده ها قبلا ازولسوالی های این ولایت از اثر جنگ و ناامنی ها بیجاشده بودند ودرهمکاری وهماهنگی این اداره با موسسات همکار شناسایی شده بود.

مساعدت متذکره شامل 200 کیلو آرد ُ دو کیلو نمک ،21 دانه بیسکیت ،و بیست پنج کیلو دالنخود از جانب موسسه WFP بوده که با حضور داشت نماینده این اداره وموسسه یادشده در مرکزفاریاب توزیع شد.

قابل یادواری است فامیل ها فوق الذکر قبلا یک بسته صحی و مواد غیر غذایی را نیز دریافت نموده بودند

#میهن_من_عزت_من

#زما_هیواد_زما_ویاړ