توزیع مساعدت برای هزارها خانواده درولایات پکتیا ولوگر آغازشد

anwari_morr

توزیع بسته های بهداشتی برای 3هزارو200 خانواده بیجاشده درولایات پکتیا ولوگر، ازجانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،درهماهنگی با اداره امور مهاجرین آنولایات به تاریخ 14 اسد آغاز شد.

بسته های کمکی که قرار است برای حدود 1 هزار 700خانواده بیجاشده داخلی در ولسوالی های پکتیا توزیع شود شامل (صابون، ماسک، مایع ضد عفونی و کلورین) میباشد که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تهیه شده است.

طبق یک خبر دیگرتوزیع بسته های صحی تهیه شده ازطرف نهاد یادشده، برای یک هزار و 500 خانواده بیجاشده ،درولایت لوگر نیز آغاز شده است.