خریداری های کوچک

شماره

نمبر

موضوع

تاریخ نشر اعلان

تاریخ ختم اعلان

تاریخ ختم اعلان

توعیت تدارکات

 

۱

RFQ 001

ریاست مالی و اداری

تهیه و نصب یک لایه ایزوگام بام دفتر فعلی مقام محترم وزارت

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

امور ساختمانی

دانلود فایل

۲

RFQ 002

ریاست مالی و اداری

خریداری لیدر جدید و ترمیم لندکروزر زرهی مدل ۲۰۱۰

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

خدمات غیر مشورتی

دانلود فایل

۳

RFQ 003

ریاست مالی و اداری

ترمیم یک عراده موتر هایس مدل۲۰۱۲

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

خدمات غیر مشورتی

دانلود فایل

۴

RFQ 004

 

ترمیم و پرزه جات موتر کرولای جنترا مدل

۲۳/۰۳/۱۴۰۳

۲۶/۰۳/۱۴۰۳

خدمات غیر مشورتی

دانلود فایل

۵

RFQ-001

ریاست مالی و اداری

اعلان مجدد تهیه و نصب یک لایه ایزوگام بام دفتر فعلی مقام وزارت

۰۳ / ۰۴ / ۱۴۰۳

۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۳

امور ساختمانی

 

دانلود فایل

۶ RFQ-002 ریاست مالی و اداری اعلان مجدد خریداری لیدر جدید ۴ / ۴ / ۱۴۰۳ ۷ / ۴ / ۱۴۰۳ خدمات غیر مشورتی           دانلود فایل
  RFQ 005 ریاست مالی و اداری خریداری لیدر جدید و ترمیم لندکروزر زرهی ۲۰۱۰ ۱۰ / ۴ / ۱۴۰۳ ۱۳ / ۴ / ۱۴۰۳ خدمات غیر مشورتی دانلود فایل
  RFQ:007 ریاست مالی و اداری تهیه خوراکه باب چای و شرینی ربعوار مقامات و روسا ۱۴ / ۴ / ۱۴۰۳ ۱۸/ ۴ / ۱۴۰۳ اجناس دانلود فایل
  RFQ 008 ریاست مالی و اداری خریداری مواد مصرفی کارت هویت ۱۷ / ۴ / ۱۴۰۳ ۲۰/ ۴ / ۱۴۰۳ اجناس دانلود فایل
  RFQ 009 ریاست مالی و اداری تهیه و تدارکات وسایل تکنالوژیکی ۱۸ / ۴ / ۱۴۰۳ ۲۳/ ۴ / ۱۴۰۳ تدارک اجناس دانلود فایل
  RFQ0010 ریاست مالی و اداری دیزاین و چاپ تابلو و بیرق های امارت اسلامی و وزارت ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۳ ۲۴/ ۴ / ۱۴۰۳ خدمات مشورتی دانلود فایل
  RFQ0011 ریاست مالی و اداری تهیه و خریداری P2P برای ولایت نمیروز ۲۰ / ۰۴ / ۱۴۰۳ ۲۴ / ۰۴ / ۱۴۰۳ خدمات مشورتی دانلود فایل
  RFQ0012 ریاست مالی و اداری پروژه سروی و مطالعه جیوفیزیک یک حلقه چاه جدید ۲۴/ ۰۴ / ۱۴۰۳ ۲۷/ ۰۴ / ۱۴۰۳ خدمات مشورتی دانلود فایل
  RFQ0013 ریاست مالی و اداری خریداری یک عدد ماشین سرد کننده آب و اتر کولر ۲۴/ ۰۴ / ۱۴۰۳ ۲۸/ ۰۴ / ۱۴۰۳ تدارک اجناس دانلود فایل