حمایت حقوقی از مهاجرین

عرصه های حمایت

جلسات

کشور ها

کتگوری افراد

ادامه تعلیمات

تدریسات ثانوی

تحصیلات عالی

مشوره دهی

پرورشگاه

اخذ سند ملکیت

اخذتذکره

اشتراک درجلسات

بیجاشده

پاکستان

ایران

آذربایجان

سایرکشور

آقایان

خانم ها

759

41

۰

538

         

1127

151

8

57

1210

130