اطلاعیه شارلست شده گان کار

anwari_morr
شنبه ۱۴۰۲/۶/۴ - ۱۳:۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان


به اطلاع متقاضیان کار در بست سروی مرکز و ولایات رسانیده می شود که (۱۴۱۸) نفر به بست یادشده برای مرکز و ولایات شارلست شده اند و می توانند لیست مکمل آنرا در لینک ذیل مشاهده نمایند.

دانلود