برای ۱۶ خانواده در ولایت پروان کمک نقدی توزیع شد

sadam_morr
-
برای ۱۶ خانواده عودت کننده و بیجاشده در ولایت پروان کمک نقدی بتاریخ  ۲۱ جوزا توزیع شد.
خانواده های یاد شده  از طرف ریاست امور مهاجرین آن ولایت قبلا مورد سروی و شناسایی قرارگرفته بودند مبلغ ۱۷ هزار و ۷۵۰  افغانی از جانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان را دریافت نمودند.