اسناد بین المللی راجع به مهاجرین

 

# فاعیل دانلو
1 The Istanbul Commitments on The silk Routes Partnership  for Migration  Download
2 A Call For Action a Five year Plan Istanbul  20_ 02 _ 2019 Download
3 راهبرد چند ساله منطقه ای توافق شده، به ارتباط پناهندگان Download
4 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان Download
5 پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۳۱ ژنویه ۱۹۶۷_۲۹ Download
6 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (مصوبه ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، ژنو Download
7   Download