لایحه وظایف عضو مسلکی حمایت حقوقی زابل

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۸ - ۱۲:۲۵

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

Email Addres: morr.recruitment@gmail.com

۲بست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی حمایت حقوقی

بست:

5

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کنندگان

بخش مربوطه:

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت پست:

ولایت (ارزګان، پکتیا )

گزارشده به:

آمر أمور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

(                           )

تاریخ بازنگری:

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حمایت از حقوق عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در روشنائی قانون ومقررات.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

 1. اتخاذ تدابیر حمایتی در مساعی مشترک با نهاد های تعلیمی و تحصیلی ولایت مربوط غرض مساعد ساختن زمینه تعلیم وتحصیل برای عودت کنندگان و بیجاشدگان. 
 2.  پیشنهاد طرح ها ونظریات مشخص غرض غنامندی حمایت های حقوقی عودت کنندگان وبیجاشدگان درقوانین ، مقررات وطرزالعمل های مربوط.
 3. پیشنهاد تدابیرحمایتی در مساعی مشترک با نهادهای ذیدخل ولایت مربوط بمنظور حل منازعات دارائی ها منقول وغیر منقول.
 4. پیشنهاد برنامه های حمایتی در مساعی مشترک با نهادهای تعلیمی و تحصیلی ولایت مربوط غرض مساعد ساختن زمینه تعلیم و تحصیل برای                 عودت کنندگان و بیجاشدگان.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتسپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با شعبات ذیربط واحد ولایتی وزارت مالیه بمنظورمعافیت وتخفیف از محصول گمرکی و سایر موضوعات مطابق فرمان نافذه.
 2. تامین ارتباط وهماهنگی با نهادهای حقوقی ولایت مربوط بمنظور رسیده گی به وضعیت عودت کنندگان و بیجاشدگان.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: (حقوق، شرعیات (فقه و قانون) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • نیاز ندارد.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 •  

 

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ