برای ۲۳ خانواده، در ولایت سرپل مساعدت شد

sadam_morr

برای ۲۳ خانواده در ولایت سرپل، کمک نقدی بتاریخ ۲ جوزا توزیع گردید.

خانواده های متذکره شامل برگشت کننده گان اجباری از کشور های همسایه بودند که از جانب امریت امور مهاجرین آن ولایت قبلاً شناسایی که پس از آن مبلغ ۲ هزار افغانی برای هر عضو خانواده از جانب امارت اسلامی با نظارت کمیته ولایتی و آمریت مهاجرین برای شان توزیع شد..