د مونږ سره اړیکه

34.496601610433, 69.158814938144

د اړیکې معلومات

واصل آباد - وومه ناحیه - کابل - افغانستان
+9302029511429
media@morr.gov.af