مجله

لست نشریه های مجله عودت سال های ۹۵  -  ۹۶  -  ۹۷ و ۱۳۹۸

# فاعیل دانلو
1 فصل نامه عودت شماره شانزدهم۱۳۹۹ Download
2 فصل نامه عودت شماره پانزدهم ۱۳۹۹ Download
3 فصل نامه عودت شماره چهاردهم  ۱۳۹۸ Download
4 ۱۳۹۸ فصل نامه عودت شماره سیزدهم Download
5 ۱۳۹۸  فصل نامه عودت شماره دوازدهم Download
6 فصل نامه شماره یازدهم  ۱۳۹۸ Download
7  ۱۳۹۸ شماره دهم خزان مجله عودت
8 شماره نهم تابستان  ۱۳۹۷ مجله عودت
9 شماره هفتم زمستان  ۱۳۹۶ مجله عودت
10 شماره ششم ۱۳۹۶ مجله عودت
11 شماره پنجم-تابستان ۱۳۹۶ مجله عودت
12 شماره چهارم بهار ۱۳۹۶ مجله عودت
13 شماره سوم زمستان ۱۳۹۵ مجله عودت
14 شماره دوم خزان ۱۳۹۵ مجله عودت