د راستنیدونکو شمیر

   

د وروستۍ میاشتې ارقام

ټولټال

۴۲۹۴۲ کسان

۱۲,۲۸۹۴۲ کسان