دوزيرانو شورا فرعي کمېټه

دکډوالۍ په برخه کې دوزيرانو شوار فرعي کمېټه دپلانونو،دسياسي ملي پاليسۍ او دوزيرانو شورا،کابينې او دکډوالۍ عالي کميسيون له لوري دنيول شوې پرېکړې داجرايه رياست ترمشرۍ لاندې دپنځلس وزيرانو او خپلواکو ادارو په ګډون  دتعقيب او اجرايي په موخه رامنځ ته شوې.