پروژه های تکمیل شده:

Anonymous (not verified)

گزارش از فعالیت های ریاست خدمات شهرکها طی سال مالی 1400 الی 1401

  1. پروژه کندن کاری جای ناوه ها ونصب چهارعدد ناوه خسی در بام بلاک اول وزارت به قیمت مجموعی مبلغ) 37900 ) افغانی با شرکت خدمات لوژیستیکی سعادت لاجورد عقد قرارداد گردیده بود کارآن 100 فیصد تکمیل گردیده است .
  2. پروژه ترمیم تشناب ها واعمار چاه سپتیک وزارت به قیمت مجموعی (311769,6) افغانی عقد قرارداد وکار آن 100 فیصد تکمیل گردیده است.  

بمنظور مطالعه پروژه های تکمیل شده و نا تکمیل در طول سال مالی 1399 به  اینجا کلک نمائید.

۱-  احداث واعمار (3.204 ) کیلومتر سرک و(39) پلچک شهرک قلموال مینه ولایت خوست که کار پروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۲-  اصافه کاری (14.46)فیصد اعمار (3.204) کیلومتر و (39) پلچک شهرک قلموال مینه خوست کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۳-  نصب ومونتاژسیستم سولر برای (476) فامیل مستحق مهاجرین شهرک رباط پکتیا کار آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

۴-  حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ودیوار احاطه چاه شهرک سرجنگل ولایت غور کارپروژه آن 100% تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. 5- احداث واعمار (4.217) کیلومتر سرک و(2) پایه پل در شهرک البیرونی ولایت غزنی کار پروژه عملاً در ساحه 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قراردارد.

۶- حفر یک حلقه چاه عمیق، ذخیره آب، تمدید شبکه آبرسانی ، دیوار احاطه چاه وسیستم سولر شهرک دشت مور ولایت دایکندی کار عملی پروژه 100% تکمیل ودرمرحله بهره برداری قراردارد.

۷- تحکیم کاری اطراف دیوار احاطه چاه عمیق شهرک خواجه الوان ولایت بغلان 100% تکمیل ودر مرحله تسلیم گیری قرار دارد

برای مطالعه گزارش ربع اول سال مالی۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان به اینجا کلک نماید .