لایحه وظایف متخصص ارشد استراتیژی، پالیسی و پلان

sadam_morr
Tue, Jun 11 2024 1:22 PM

Publish Date

Closing Date

متخصص ارشد استراتیژی، پالیسی و پلان

عنوان وظیفه:  

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

وزارت/ اداره  : 

رئیس پالیسی و پلان

گزارشده به  : 

کابل

موقعیت بست  : 

   (1)

تعداد بست  : 

مطابق لایحه  NTA (B1)

معاش :

برنامه تخنیکی حمایت از اسکان دایمی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی

پروژه :

  ...................................................................................................................

هدف وظیفه: بازنگری و انکشاف استراتیژی، پالیسی ها، پلان ها و برنامه های ملی و بین المللی عرصه مهاجرت و مطابقت آن با برنامه های کاری وزارت، و ایجاد همآهنگی با تیم های کاری وزارت به منظور تهیه پلا نهای کاری و گزارشات و تطبیق مؤثر پروژه های انکشافی وزارت . 

  ......................... ...........................................................................................

مسئولیت های وظیفوی: 

 1. تهیه و ترتیب پلان های ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی توأم با شاخص های قابل اندازه گیر ی جهت رسیدن به اهداف تعین شده؛ 
 2. بازنگری و انکشاف استراتیژی، پا لیسی ها، پلان ها و برنامه ها جهت تحقق اهداف وزارت مطابق رو یکرد امارت اسلامی افغانستان؛ 
 3. تدو ین و ترتیب طرح ها، برنامه ها و پلان ها ی جامع جهت مد یر یت و رسیدگی به چالش ها و مشکلات مهاجرین، عودت  کنندګان و بیجاشدگا ن مطابق اهدا ف استراتیژ یک و پالیسی های وزارت ؛
 4. تحلیل و تجزیه اهداف، شاخص ها و برنامه های کلان سازمان های معتبر ملی و بین المللی و همآهنگ سازی آ ن با اهداف استراتیژیک و پالیسی های کاری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان؛  
 5. مطالعه و تحلیل تعهدات کشورهای جهان در عرصه مدیریت مهاجرت در افغانستان و مطابقت آ ن ها با اهداف استراتیژیک و وظایف وزارت، بمنظور عملی سازی و تطبیق تعهدات بین المللی؛  
 6. ترتیب و بازنگری پلان های عمل ولایتی به منظور تطبیق اهداف ستراتیژیک و پالیسی های وزارت؛
 7. هماهنګی و همکاری در ترتیب و تنظیم پلان های سالانه واحد های اولی و دومی وزارت بمنظور انسجام و تطبیق اهداف تعیین شده مطابق ستراتیژی و پالیسی های وزارت؛
 8. همکا ری در بازنگری پلان های کاری سالانه وزارت عندالضرورت ؛
 9. همکا ری در طرح و ترتیب پروپوزل پروژه های انکشافی جهت ارسال به دونرها و نهادهای مدد رسان ملی و بین المللی بمنظور دریافت کمک های بشری و انکشافی؛
 10. نقش فعال در صورت ضرورت در جلسات کمیته های تخنیکی وزارت و کمیته های بین الوزارتی در حصه پالیسی سازی و پلا نگذاری.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف ر ئیس بخش مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود .

  ........................... ................ ..... ...................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، روابط بین الملل ،مدیریت، علوم اجتماعی ،ادبیات، ژورنالیزم و رشته های مرتبط به وظیفه، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • داشتن تجربه کار ی مرتبط به وظیفه(۵) سال برای ماستر و(۷) سال  برای لیسانس. 
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .

Morr.recruitnent@gmail.com

Documents

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی ( امارت اسلامی) وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان