دعوت نامه مطبوعاتی

anwari_morr

قرار است هیأتی متشکل از علمای کشورهای مختلف به رهبری جانشین دوکتور محمد یوسف قرضاوی "رحمه الله" وارد کابل گردند، الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، جهت استقبال آنها و کنفرانس مطبوعاتی به میدان هوایی بین المللی کابل حضور خواهد یافت، لهذا از تمام همکاران رسانه یی احترامانه تقاضامندیم تا جهت پوشش خبری این برنامه همکاری نمایند.

ازمان: امروز پنجشنبه 9 قوس

ساعت: 1:30بعداز ظهر

مکان: میدان هوایی بین المللی کابل بخش VIP خارجی.

شماره تماس: 0771001111