د راستنیدونکو شمیر

   

د وروستۍ میاشتې ارقام

ټولټال

۱۲۳,۰۹۱ کسان

۱,۴۴۲,۸۸۸ کسان