د راستنیدونکو شمیر

   

د میاشتې اخرنی شمېر

ټولټال

۱۸۴۰۹۴تنه

۲,۴۱۷,۱۳۸کسان