د راستنیدونکو شمیر

   

د میاشتي اخرنې شمېر

ټولټال

۴۶۴۵۹تن

۲,۱۳۵,۰۰۲کسان