ده ها خانواده در ولایت غزنی کمک شد

sadam_morr
-

برای ۴۰ خانواده بیجاشده و برگشت کننده در ولایت غزنی مساعدت نقدی بتاریخ ۲۲ جوزا توزیع شد.

کمک یادشده در دو بخش مبلغ ۱۳ هزار و ۱۶ هزار افغانی از جانب شورای مهاجرت دنمارک بود که هرخانواده آن را بعد از شناسایی توسط ریاست مهاجرین آن ولایت در ولسوالی اندردریافت نمودند.