دعوت نامه مطبوعاتی 

anwari_morr

وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد، 18 دسمبر مطابق 27 قوس روز بین المللی مهاجر را به اشتراک مقامات بلند رتبه امارتی، نهادهای بین المللی و سفرای برخی از کشورها مقیم کابل تجلیل نماید.
از مسؤلین محترم رسانه ها تقاضا بعمل میاید تا با اعزام تیم های مطبوعاتی ایشان محفل مذکور را تحت پوشش خبری قرار دهند.
زمان: یوم دوشنبه 27 قوس از ساعت 9:00 الی 12:00 قبل از ظهر.
مکان: (مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت)
شماره های تماس: 0771001111_ 0789371616_ 0785950878