سکرتریت کمیسیون

   ۴- سکرتریت

سکرتریت کمیسیون عالی امور مهاجرت متشکل از سکرتر جنرال، متخصص برنامه و مدیر ارشد، مشاور حمایت حقوقی و اجتماعی امور مهاجرین  و  پناهندگان در خارج از کشور، مشاور امور عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و بورد کارشناسان  می باشد.

دفتر UNHCR در افغانستان به نمایندگی از جامعه بین المللی، و به عنوان یک آژانس سازمان ملل در سطح بین المللی در مطابقت با اساسنامه خود و کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان که افغانستان نیز عضو آن میباشد، به دولت ها مشاوره ارائه نموده و از آنها حمایت مینماید، نقش مشوره دهنده را به کمیسیون عالی امور مهاجرت دارد و به همراه سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و دفتر معاونت سازمان ملل (UNAMA) در امور مهاجرین، از همکاران بین المللی کمیسیون عالی امور مهاجرت محسوب شده،  درعرصه های مختلف سکرتریت را کمک و همکاری  می نمایند.

http://old.morr.gov.af/Content/images/Capture_JPG14.JPG

-2- وظایف سکرتریت

 • تنظیم امور مربوط به برگزاری جلسات؛ تهیه آجندا، دعوت از اعضای کمیسیون در صورت ضرورت کارشناسان مربوطه.
 • تهیه، ترتیب و تکثیر یادداشت تمام جلسات و گروپ های کاری تعیین‌شده در کمیسیون
 • ارائه پیشنهاد همکاری های حمایوی سازمان‌های ملی و بین المللی به کمیسیون
 • تهیه اسناد حقوقی به شمول تهیه سند مقدماتی، پیشنهادات، ابعاد کاری مشاورین، قضایای حقوقی
 • نظارت و ارزیابی از عملکرد کمیته های تخنیکی و ارائه گزارش به کمیسیون
 • اطلاع رسانی از تصمیمات کمیسیون و هماهنگی میان کمیته های تخنیکی

4-3- وظایف اعضای سکرتریت

 

الف) متخصص برنامه و مدیر ارشد

 1. برنامه ریزی و انسجام فعالیت های مربوط به کمیسیون عالی  امور مهاجرت
 2. تهیه آجندای جلسات کمیسیون و کمیته فرعی و ارسال به اعضا قبل از  برگزاری جلسات
 3. هماهنگی برای تدویر جلسات اعضای کمیسیون و کمیته فرعی
 4. تعقیب و پیگیری فیصله های کمیسیون عالی و کمتیه فرعی
 5. اطلاع رسانی اعضای کمیسیون از وظایف محوله به آنها
 6. شرکت در جلسات کمیسیون و کمیته فرعی و سایر جلسات کاری مرتبط
 7. تهیه گزارش جلسات ، تنظیم گزارش ها و ارسال به اعضا جهت اطلاع
 8. برقراری ارتباط سکرتریت بااعضای کمیسیون جهت هماهنگی و همکاری بیشتر
 9. ایجاد ارتباط با سازمانهای ملی و بین المللی برای پیشبرد امورات تعیین شده در طرزالعمل کمیسیون
 10. تهیه، ارسال و پیگیری مکاتبات و  مراسلات میان کمیسیون و مراجع مربوطه ملی و بین المللی
 11. تهیه و ارائه گزارش های کاری به سکرترجنرال

و) مشاور حمایت حقوقی و اجتماعی امور مهاجرین و پناهندگان خارج از کشور

 1. تهیه و مطالعه اسناد حقوقی ملی و بین المللی در خصوص مهاجرین و پناهندگان
 2. تهیه و مطالعه پلان ها، برنامه ها وگزارش های کاری مرتبط با مهاجرین و پناهندگان
 3. تهیه و ارائه اسناد و گزارش های مشورتی حقوقی  برای  اعضای کمیسیون یاکمیته فرعی
 4. ارائه گزارش های کاری به سکرتریت

ه) مشاور امور عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی

 1. تهیه و مطالعه پلان ها، برنامه ها وگزارش های کاری مرتبط با امور عودت کنندگان
 2. تهیه و مطالعه اسناد و پلانهای مرتبط با موضوع بیجاشدگان داخلی
 3. تهیه و  ارائه مشوره های لازم  برای  اعضای کمیسیون یاکمیته فرعی
 4. ارائه گزارش های کاری به سکرتریت

ی) بورد کارشناسان

بورد کارشناسان متشکل از افراد متخصص و تخنیکی می باشد که اسناد و مدارک لازم را مطالعه نموده، ارزیابی های لازم را انجام می دهند.

همچنین طرح ها و پلانهای که از طرف اعضا ارائه می شود را مورد مطالعه و  بررسی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل های تخنیکی، پیشنهادات و گزارش های لازم را تهیه و به سکرتریت ارائه می نماید.