دعوت نامه مطبوعاتی

anwari_morr

کابل – افغانستان: قرار است فردا چهارشنبه، ۱۸ اسد سال روان، کنفرانس های جداگانه خبری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان، دافغانستان بانک و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار گردد، بناً از نمایندگان محترم رسانه ها دعوت به عمل می آید تا جهت پوشش خبری این کنفرانس ها، تشریف بیاورند.
موضوع: دستاوردهای یک ساله  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
وقت: ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰ قبل از ظهر
لطفاً ساعت ۹:۰۰ صبح تشریف بیاورید
مکان: مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، قصر مرمرین