تعداد افرادی عودت کننده که پس از پیروزی امارت اسلامی الی۳۰ دلو ۱۴۰۲ به وطن بازگشتند

sadam_morr

۲,۹۱۸,۲۳۹نفر