د اسلامي امارت له بریا وروسته د راستانه شویو کسانو شمېر د ۱۴۰۲ کال د سلواغه۳۰پوری

sadam_morr

۲,۹۱۸,۲۳۹کسان