بیش از۲ هزار مهاجر مقیم ایران به وطن برگشت نمود

sadam_morr

دو هزار و ۳۸۶ تن مهاجر مقیم ایران به تاریخ ۲ جوزا از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات طور داو طلب واجباری به کشور برگشت نمودند.

به اساس معلو مات آمر سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۳۱۵ نفر ایشان نیازمند شناسایی و غرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.

۱۹ تن اطفال بی سرپرست به موسسه WARCHILD جهت شناسایی خانواد ها ی شان معرفی، برای ۸۲ خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانیگی، برای ۱۹۰ تن سیمکارت طور رایگان از جانب کمیته های موظف در سرحد توزیع شده است.

و تعداد ۲۱۴ تن از خدمات صحی بهره مند شده اند.