بیش از هزار تن مهاجر طور جبری از پاکستان برگشت نمود

sadam_morr

یک هزار و ۱۵۱ تن مهاجر افغان به تاریخ ۲ جوزا از مرز سپین بولدک و خط فرضی تورخم به کشور برگشت نموده اند.

و به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار، ۱۴۲ خانواده که شامل ۷۸۱ تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت نمودند و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

و به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار، ۷۰ خانواده شامل ۳۷۰ تن از مرز یاد شده برگشت پس از ثبت در آن آمریت  جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی خوراک و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی و برای هر خانواده مطابق به طرز العمل از طرف امارت اسلامی  نیز کمک صورت گرفته است.