بیش از ۲ هزار تن مهاجر مقیم ایران به وطن برگشت نمود

sadam_morr

دو هزار و ۸۷۵ تن مهاجر مقیم ایران به تاریخ ۲۳ جوزا از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز طور داو طلب واجباری به کشور برگشت نمودند.

به اساس معلو مات آمر سرحدی پل ابریشم، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۴۱۱ نفر ایشان نیازمند شناسایی و غرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر عذایی را دریافت کردند.

۲ تن اطفال بی سرپرست به موسسه MPO معرفی، ۲۰ خانواده مطابق طرز العمل از طرف امارت اسلامی کمک شد برای ۱۸۶ تن سیمکارت طور رایگان از جانب کمیته های موظف در سرحد توزیع شده است.

و تعداد ۳۴۷ تن از خدمات صحی بهره مند شده اند.