به 46 خانواده متضرر درولایت لوگرکمک خوراکی وغیر خوراکی توزیع شد

sadam_morr
-

برای 46 خانواده متضرر از سیلاب درولایت لوگر با همکاری موسسات IOM ، WFP و یونسف مواد خوراکی و غیر خوراکی به تاریخ 16 جوزا توزیع گردید.
خانواده های یادشده توسط آمریت مهاجرین آن ولایت قبلا سروی وشناسایی شده بودند که پس ازآن 5 قلم مواد خوراکی را که شامل آرد ، روغن ، دال ، بسکویت ونمک از جانب موسسه WFP ،  یک باب خیمه ، بسته وسایل شامل بیل ،کلند  ومبلغ 11 هزارو 250 افغانی از جانب IOM و همچنان یک بسته صحی از جانب موسسه یونسف بود که در هماهنگی آمریت مهاجرین دریافت نمودند.