د انګلیسي او کمپیوټرد ښوونکو د دندو لایحه

sadam_morr
Wed, Jul 20 2022 10:22 AM

Publish Date

Closing Date

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آموزگار ) انگلیسی  و کمپیوتر(

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان

بخش مربوطه:

ریاست

موقعیت پست:

مرکز

گزارشده به:

آمر آموزش و ارتقای ظرفیت ها

گزارش­گیری از:

ندارد

کود:

 40-10-90-29

تاریخ بازنگری:

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تدریس زبان انگلیسی  و برنامه های کمپیوتر برای کارکنان وزارت به منظور تقویت مهارت های لسانی و مهارت های کمپیوتری جهت رسیدن به اهداف کلی اداره.  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وظایف تخصصی:

 •  جمع آوری نتایج مصاحبه های نیازسنجی براساس فورمه های نیازسنجی آموزشی غرض تدویر برنامه های آموزشی.
 • فراهم آوری تسهیلات آموزشی مطابق به پروگرام های و برنامه های درمرکز و ولایات به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت.
 • ارزیابی مقدماتی به منظور شناسائی کارکنان شایسته و دسته بندی آنان در بخش مختلف کمپیوتر و زبان انگلیسی .
 • تهیه و ترتیب برنامه های درسی مربوط به زبان انگلیسی، و کمپیوتر جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اداره .
 •  استفاده و بکارگیری از روشهای مدرن وموثرتدریس غرض آموزش و فراگیری برنامه های  بهتر برای کارکنان وزارت .
 • تدریس زبان انگلیسی غرض بلند بردن مهارت زبان و تدریس برنامه های کمپیوتر  برای کارکنان  مرکزی و عند الضرورت برای کارکنان ولایتی در ریاست های مهاجرین ولایات مربوطه .
 •  تهیه و ترتیب اوراق ارزیابی و اخذ امتحان ماهوار ازکارکنان غرض انکشاف مهارت های لسانی و کمپیوتری.
 • ارایه مشوره های سودمندومسلکی درتنظیم، ترتیب وغنامندی مواد تدریسی باآمربخش به منظورترتیب وتنظیم برنامه های آموزشی وهمچنان انکشاف میتود درسی.
 • تنظیم صنوف آموزشی و ترتیب جداول حاضری، بمنظور رعایت مقررات و اصول آموزش.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها، به منظور مطلع ساختن رئیس مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 • تأمین ارتباط و هماهنگی با انستیتوت خدمات ملکی و ادارات و بخش های مربوطه. با در نظر داشت سلسله مراتب .

------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخداد:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته‌: ( زبان انگلیسی) و سایر رشته های مرتبط از مؤسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر تحصیلی در رشته‌ فوق الذکر ارجحیت داده می‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در بخش (  آموزش زبان انگلیسی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخلی و یا خارج کشور
 3. مهارت های لازم: 
  • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی کامل  به زبان  انگلیسی.
  • مهارت‌های لازم در بخش های کمپیوتری(هارد ویر و سافتویر)  و برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
  • مهارت های لازم در بخش های رهبری ، ارتباطات و تصمیم گیری.

Documents

دانلود فورم در خواستی