اخبار

بیشتر

احصايه ها

احصائیه سال 1397افغان های مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده

 
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها              6486409 نفر
مهاجر دارای مدرک و بدون مدرک در پاکستان 

2450000 نفر شامل 1399484نفر ثبت شده،750000 فاقد مدرک راجستر شده، 298884 فاقد هر نوع اسناد.

مهاجرین داری مدرک و بدون مدرک در ایران 

2388982 نفر شامل 950000 نفر ثبت شده که کارت های شان تمدید شده است،449949نفر دارای پاسپورت فامیلی با اقامت کوتاه مدت که مدت شان در حال تمدید شدن است،30000 دارای اقامت طولانی مدت و 959033 فاقد مدرک.

در سایر کشور های آسیایی

455024

در کشور های اروپایی، امریکایی و  استرالیا

1155322 که از آنجمله 541932نفرسند پناهندگی و یا تابعیت آنکشور ها را در یافت نموده و 6047نفر تفاضایی پناهندگی داده اند.

عودت کننده ها از سال 2002 الی 19نوامبر 2018م

9568892 نفر

عودت کنندها در سال 2018 م اعم از فاقدین مدرک و دارای مدرک 

732283 نفر

مجموع عودت کنندها در سال جاری میلادی تاکنون 

771242 نفر که از جمله 689028 نفر از ایران، 43255 نفر از پاکستان،2457 نفر از اروپا و 36505 نفر از سایر کشور ها .

بی جا شده های داخلی  507185 نفر الی 19 نوامبرمطابق 28 عقرب 1397 
برگشت کنندگان بی جاشده  450555 نفر
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی  
پناهنده                 115 نفر
بیجاشده از وزیرستان شمالی ،جنوبی و خیبر پشتونخوا 47596
مساعدت شده ها 141 هزار 876 خانواده
برگشت کننده های وزیرستانی  11 هزار و 78 فامیل
 

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

بیشتر
آگاهی

ریاست اطلاعات وارتباط عامه ،برنامه آگاهی دهی عامه